اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران(استان سیستان و بلوچستان)

نام و نام خانوادگی دکتر مجید نادری
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر قاسم میری علی آباد
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی