برنامه علمی یکروزه با موضوع (موتاسیون BRAF در بیماران هیستوسیتوز و تازه های درمان) در تاریخ 9 آذرماه 1396 در محل انجمن با حضور بیش از 30 نفر از اساتید هماتولوژی و سایر رشته ها توسط سرکار خانم دکتر بی بی شهین شمسیان و آقایان دکتر محمد کرامتی پور و معرفی موضوعات ذیل توسط اساتید برگزار گردید.

- دکتر بی بی شهین شمسیان: BRAF  (BRAF V600E) Mutation  in Histiocytosis  & New  Treatments - دکتر محمد کرامتی پور: Genetics of Langerhance Cell Histiocytosis   آرشیو عکس از همایش