سمینار مراقبت های تسکینی و حمایتی در کودکان (Palliative) در تاریخ 27 مرداد ماه با حضور اساتید تخصص و فوق تخصص در دفتر انجمن برگزار گردید.

دكتر مامك طهماسبي (ضرورت و مباني طب تسكيني در كودكان)

دكتر فريدابولحسن قره داغي (مديريت درد در انجام پروسيجرها)

دكتر فريدابولحسن قره داغي (مديريت دردهاي نوروپاتيك)

دكتر مامك طهماسبي (مديريت درد مزمن /پيچيده)

دكتر فريدابولحسن قره داغي (انتخاب اپيوئيد و تغييرات آن)