وبینار (Siop 2022 Up Dates: A Preview of hot Topoics) در تاریخ پنج شنبه 27 آبان ماه در هتل اسپیناس پالاس ساعت 10 صبح برگزار گردید.

دکتر پیمان عشقی Pediatric Palliative Care asa Component of High Quality Comprehensive Care

دکتر غلامرضا باهوش Advances in Leukemia

دکتر محمدرضا بردبارSIOP2022 updates-Sarcoma

دکتربی بی شهین شمسیانUpdates of Langerhans cell histiocytosis (LCH)

دکتر محمد فرانوش Childhood brain tumors Current management Biological insights Future directions

دکتر فاطمه ملک Advances in wilms tumors and neuroblastoma