اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان اصفهان)

نام و نام خانوادگی دکتر علیرضا معافی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه علمی استاد
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر ناهید رئیسی دهکردی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه علمی دانشیار 
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر سعید یوسفیان
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر مجید قنوات
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر فرهاد مدنی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی