اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان گیلان)

نام و نام خانوادگی دکتر مریم جفرودی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر بهرام دربندی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر عادل باقرسلیمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی