اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان کرمانشاه)

نام و نام خانوادگی دکتر رضا اکرمی پور
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر محمدرضا گلپایگانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی