اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران(استان کرمان)

نام و نام خانوادگی دکتر زهرا فرهمندی نیا
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر پوریا سلاجقه
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی