اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان مازندران)

نام و نام خانوادگی دکتر احمد تمدن
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر حسن محمودی نشلی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر حسین کرمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر محمد نادری سورکی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی