اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران در استان فارس

نام و نام خانوادگی دکتر مهران کریمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه علمی استاد ممتاز
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر سهیلا زارعی فر
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
  نام و نام خانوادگی دکتر محمدرضا بردبار
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر مهدی شهریاری
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر سید امید رضا ذکاوت
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی