اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان خوزستان)

نام و نام خانوادگی دکتر بیژن کیخایی دهدزی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه علمی استاد
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر کاوه جاسب
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر آرش القاسی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر همایون یوسفی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر علی امین اصنافی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی