اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی)

 
نام و نام خانوادگی دکتر سید نوید زوار
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر حمید فرهنگی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر زهرا بدیعی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر علی قاسمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر عبداله بنی هاشم
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی