اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان یزد)

نام و نام خانوادگی دکتر اعظم السادات هاشمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر علیرضا جناب زاده
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی