اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران (استان قزوین)

نام و نام خانوادگی دکتر هادی موسی خانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر مجید وفایی تملی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی