اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران ( استان آذربایجان شرقی و غربی)

نام و نام خانوادگی دکتر ساسان حجازی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر فرید قاضی زاده
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر مهران نوروزی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر افشین فتحی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر عظیم رضامند
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی