ماه رمضان (فرصت پیشرفت کمال و شب قدر)

ماه رمضان (فرصت پیشرفت کمال و شب قدر)

ماه رمضان، فرصتی بزرگ برای بهره گیری معنوی انسان و پیشرفت در نردبان معرفت و کمال است و شب قدر، فرصتی بزرگ تر و عظیم تر در دل ماه با عظمت رمضان است. شب قدر است و قدرش را شناسیم غُبار از خانة دل‌ ها زداییم اگر فیضی...