یازدهمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران و کنگره بین المللی تازه های هیستوسیتوز  در تاریخ ۲ و ۳ آذرماه ماه ۱۳۹۷ در جزیره کیش با حضور بیش از ۷۰ نفر از اساتید هماتولوژی و انکولوژی و سایر رشته ها از داخل و خارج کشور، برگزار گردید.

 

برنامه همایش 

 

کتابچه همایش 

 

آلبوم عکس

 

 

تاریخساعتعکس سخنرانسخنرانموضوع سخنرانفیلم سخنرانی
1396.09.028.30- 8.50Professor H. AbolghasemiNew Classification of Histiocytosis Diosrders
1396.09.028.50-9.25Professor M. AricoOverview of Langerhancs Cell Histiocytosis (LCH)
1396.09.029.25-10.00Professor M. MinkovTreatment of Langerhancs Cell Histiocytosis -LCH
1396.09.0210.00-10.30Professor M. AricoNew treatments (BRAF/MAPK inhibition & JAK Inhibitors) in Langerhancs Cell Histiocytosis (LCH)
1396.09.0211.00-11.20Dr M. KhodamiDNA viruses and Langerhans Cell Histiocytosis in Iranian Children
1396.09.0211.40- 11.20Dr M. ShahriariComplications in Langerhancs Cell Histiocytosis (LCH)
1396.09.0211.40-12.00Prof M. PedramReport of a rare case of Hand–Schuller–Christian disease
1396.09.0212.00-12.45Professor M. MinkovNon Langerhans Cell Histiocytosis Disorders ( Non -LCH)
1396.09.0214.20-14.40Dr Sh .AnsariLangerhancs Cell Histiocytosis 5 years after acute lymphoblastic leukemia in an 11 years old boy
1396.09.02 14.40-15.00Dr Sh. NazariCase presentation of Rosai Dorfman syndrome and CNS involvement
1396.09.0215.20- 15.40Dr AA. HiradfarSalvage therapy in refractory Langerhancs Cell Histiocytosis and multifocal involvement
1396.09.038.00-8.40Prof. G.Janka-SchaubBiology of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Syndrome
1396.09.038.40-9.00Dr S.AlaviSecondry Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Syndrome (HLH)
1396.09.039.00-9.40Prof. G. Janka-SchaubHLH Protocols and New Treatments in HLH
1396.09.039.40-10.00Dr. Gh. Bahoush HSCT in Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Syndrome (HLH)
1396.09.0310.45-11.05Dr M MehdizadehHemophagocytic lymphohistiocytosis syndrome after HSCT
1396.09.0311.05- 11.25Dr B.S.ShamsianCNS Involvement in Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Syndrome
1396.09.0311.25-11.55Dr N.ParvanehReport of Mutations in Heriditary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Syndrome from Iran
1396.09.0311.55-12.15Professor
P. Eshghi
Rare Case presentation Of Langerhancs Cell Histiocytosis and Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Syndrome (HLH)
1396.09.0313.30-14.00Dr B.S. Shamsian3 cases of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Syndrome (HLH) and hematopoietic stem cell transplantation
1396.09.0314.00-14.30Dr. A. FathiCase presentation of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Syndrome( HLH) and Leishmaniasis infection
1396.09.0314.30- 15.00Dr H. Mothaghi PishehChallenges in treatment of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Syndrome( HLH)in the absence of hematopoietic stem cell transplantation (HSCT)
Professor M. FaranooshRituximab in Pediatric NHL
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :