وبینار چالش های تشخیصی و درمانی ترومبو آمبولی کودکان تاریخ ٩٩/١٠/١١ پنج شنبه ساعت ١٠ صبح با امتیاز باز آموزی وثبت نام رایگان با کد١۵٩۵٣٨درسامانه بازآموزی مداوم برگزار گردید.

 

دکتر محمد فرانوش (Pathophysiology of Thrombosis)

دکتر رویا عیسی تفرشی (VENOUS THROMBOSIS AND THROMBOEMBOLISM IN CHEILDREN)

دکتر سودابه حسینی (Laboratory investigation of thrombophilia in children)

دکتر عزیز اقبالی (NOACs)

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :