کنگره بزرگداشت پروفسور وثوق دارای امتیاز بازآموزی در تاریخ ۶ آبان توسط انجمن خون و سرطان کودکان ایران با همکاری گروه GPOH از آلمان‌ در‌ محل سالن صدف هتل هما تهران با حضور اساتید فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی برگزار شد.

timeSpeaker Topic
10:00-10:30Prof. Dr. Mohammad Faranoush Dr. Ayat AbediniNOVARTISThe ITP World Impact Survey ( I-WISH ) and Iran I-WISH  expansion
10:45- 10:50Prof. Dr. Hassan AbolghasemiPediatric Hematologist Oncologist Head of Iranian ped Hematology .oncology society, Iran  Welcome massage  
10:50- 11:00Dr. Maradawig AlebouyehPediatric Hematologist Oncologist (Shahid Beheshti University) IranWelcome massage
11:00- 11:30Prof. Dr. Mareike RaschePediatric Hematologist Oncologist (University Hospital Essen) GermanyDiagnosis, Risk groups of AML
Prof. Dr. Dirk ReinhardtPediatric Hematologist Oncologist (University Hospital Essen) GermanyTreatment of AML
12:00- 12:30Prof. Dr. Jan-Henning KlusmannPediatric Hematologist Oncologist (University Johann Wolfgang Goethe- Frankfurt), GermanyNew treatment  of AML in Down syndrome
Prof. Dr. Hassan AbolghasemiPediatric Hematologist Oncologist (Baqiyatallah University of Medical Sciences), IranAML in Down syndrome Case presentation
Dr. Bibi Shahin ShamsianPediatric Hematologist Oncologist (Shahid Beheshti University) IranHematopoietic Stem Cell   Transplantation in Pediatric AML
13:15-13:45Prof. Dr. Ursula CreutzigPediatric Hematologist Oncologist (Hannover Medical School) GermanyQuestion &Answer
Dr. Babak AbdolkarimiPediatric Hematologist Oncologist (Lorestan University of medical) IranStroke in isolated molecular relapse in APL Case report
Dr. Fatemeh MalekPediatric Hematologist Oncologist (Shahid Beheshti University) IranRenal failure and hydronephrosis as signs of extramedullary cue myelogenous leukemia
Dr. Tahereh RostamiPediatric Hematologist Oncologist (Tehran University) IranExtra-medullary recurrence of myeloid leukemia after allogeneic stem cell transplantation
16:00 -16: 30Prof. Dr. Mohammad FaranoushPediatric Hematologist Oncologist (Iran Medical University) Iran  Question &Answer
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :