مراکز پیوند مغز و استخوان در کشور

۱. بیمارستان دکتر علی شریعتی تهران

۲. بیمارستان نمازی شیراز

۳. بیمارستان آیت الله طالقانی تهران

۴. بیمارستان امام خمینی (ره) تهران

۵. بیمارستان شهید افضلی پور کرمان

۶. بیمارستان امیرکلای بابل

۷. بیمارستان منتصریه مشهد

۸. بیمارستان امیر شیراز