فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

اساسنامــه انجمـن علمی – فایل PDF  – فایل Word

درخواست تاسیس انجمن علمی – فایل PDF  – فایل Word

آئین‌نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی – فایل PDF

نمونه خام به‌منظور تدوین رزومه جهت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی – فایل Word

نمونه خام به‌منظور ارائه برنامه جهت نامزدهای انتخابات انجمن‌های علمی – فایل Word

آئین‌نامه تشکیل و اداره جلسه‌های هیئت‌مدیره – فایل PDF

آیین‌نامه تشکیل و اداره شاخه‌های منطقه‌ای انجمن‌های علمی پزشکی – فایل PDF

آیین‌نامه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی انجمن‌های علمی پزشکی – فایل PDF

آیین‌نامه رتبه‌بندی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی ازنظر همکاری با انجمن – فایل PDF

آیین نامه پرداختها، پاداشها و برون سپاری خدمات انجمن علمی پزشکی – فایل PDF

آیین نامه تخصیص غرفه های نمایشگاهی و فرصتهای تبلیغاتی همایشهای انجمن علمی پزشکی – فایل PDF

پرسشنامه اطلاعات انجمنهای علمی گروه علوم پزشکی – فایل PDF فایل Word