اهداف کمیته آموزش

کمیته آموزش انجمن هماتولوژی و انکولوژی کودکان ایران با اهداف زیر تشکیل گردیده است :

۱ ـ ارتباط علمی، فنی ، تحقیقاتی و آموزشی بین متخصصان مرتبط با هماتولوژی کودکان در داخل و خارج از کشور .

۲ ـ ارتقاء سطح دانش جامعه علمی کشور در رابطه باعلم هماتولوژی و انکولوژی کودکان .

۳ ـ ارتقاء سطح فرهنگ جامعه در رابطه با عادات غلط، وتلاش درجهت بهبود بیماریهای اکتسابی خونـی مثل کم خونی فقر آهن کمبود فولیک اسید …..

۴ ـ ارائه مشاوره به وزارت بهداشت و درمـان و آموزش پزشکی کشور ، سازمان انتقال خون ،کلیـه سازمان ها و نهادهای حقیقی و حقوقی و شرکت های داروئی و سازندگـان و واردکنندگان داروهـای جدید مرتبط با داروهای خونی و انکولوژی .

۵ ـ بررسی وارزیابی مشکلات شغلی ـ آموزشی پرسنل مرتبط با بیماریهای خونی وسرطانی کودکـان به مفهوم بررسی و ارائه راه حل مناسب با کمک سایر ارگانهای مربوطه .

۶ ـ ارائه مشاوره به نهادها و ارگانهای حقوقی و قانونی ، نظام پزشکی ،پزشکی قانونی ، وزارت بهداشت در رابطه با داروهای جدید و یا قوانین مربوط به پزشک و بیمار .

۷ ـ مبادله اطلاعات و تجربیات علمی با مراکز علمی داخل و خارج کشور و اجرای طرحهای مشترک .

۸ ـ ارائه خدمـات آموزشی به واحدها و موسسات مختلف دولتی و غیردولتی داخل و خارج کشور و تاسیس مراکز تحقیقاتی پس از کسب مجوزهای لازم .

۹ ـ برگزاری همایش و کارگاههای آموزشی و پژوهشی ملی و بین ا لمللی .

۱۰ ـ انجام سفرهای علمی و بازدیدهای تحقیقاتی .

۱۱ ـ ارائه خدمات اطلاع رسانی از قبیل ایجاد بانکهای اطلاعاتی علمی و فنی و شبکه های اطلاع رسانی در زمینه طب هماتولوژی و انکولوژی کودکان .