الف ـ برگزاری همایش ها ، سمینارها و کنگره های مرتبط با مباحث هماتولوژی و انکولوژی کودکان و کارگاههای آموزشی .

ب ـ همکاری با دبیرخانه شورای تخصصـی وزارت بهـداشت برای دوره های آموزشی مرتبط با فیلد هماتولوژی و انکولوژی کودکان .

ج ـ طراحی و تدوین دوره های آموزشی کوتاه مدت برای متخصصین با همکاری و هماهنگی مراکـز آموزشی علمی ذی ربط .

دـ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه طراحی و تدوین سرفصلهای مرتبط با برنامه های بازآموزی و آموزشی .

ه ـ تهیه و تدوین کتب کوچک آموزشی دستی ، جزوات ، پمفلت …. در زمینه های مختلف هماتولوژی و انکولوژی اطفال جهت گروههای پزشکی ، پرستاری ، خانواده های بیماران .

و ـ تهیه پروتکل های درمانی استاندارد ( طبق آخرین اطلاعات جهانی و مطابق با شرایط ایران ) برای بیماران گروه هماتولوژی و انکولوژی .

زـ انجام وظائف محوله مصوب هیات مدیره و مجمع عمومی .