اعضای هیئت علمی انجمن خون و سرطان کودکان ایران

نام و نام خانوادگی دکتر حسن ابوالقاسمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
رتبه علمی استاد
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر محمد فرانوش
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر پیمان عشقی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی استاد
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر محمدعلی احسانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر بی بی شهین شمسیان
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر عظیم مهرور
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر عزیز اقبالی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر کوروش گودرزی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر مهران کریمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه علمی استاد ممتاز
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر آذر کیوان
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی سازمان انتقال خون کشور، مرکز تحقیقات خون
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر ثمین علوی بجستانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
  نام و نام خانوادگی دکتر بیژن کیخایی دهدزی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
  نام و نام خانوادگی دکتر احمد تمدن
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر رضا اکرمی پور
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر سهیلا زارعی فر
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
  نام و نام خانوادگی دکتر محمدرضا بردبار
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر حسین کرمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر علیرضا معافی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر مهدی شهریاری
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر مهشید مهدیزاده
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر مژگان هاشمیه
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
  نام و نام خانوادگی دکتر مریم جفرودی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر کاوه جاسب
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر ناهید رئیسی دهکردی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر سید امید رضا ذکاوت
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
  نام و نام خانوادگی دکتر نرگس بیگم میر بهبهانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر حمید فرهنگی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر فرید قاضی زاده
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر آرش القاسی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر ساسان حجازی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر قاسم میری علی آباد
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر نادر ممتازمنش
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر حسن محمودی نشلی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر فرزاد کمپانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی دانشیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر حسین اصفهانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر زهرا فرهمندی نیا
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر علیرضا رضوانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر شیوا نظری
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر همایون یوسفی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر سعید یوسفیان
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر اعظم السادات هاشمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر سیّد کمال الدّین اسحق حسینی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر بهرام دربندی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر کیانوش فکری
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر مجید قنوات
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر هادی   موسی خانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر افشین فتحی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر محمدعلی مولوی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  هرمزگان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر بابک عبدالکریمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر ناهید اعرابی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر صباحت حقی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  سمنان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر محمدرضا گلپایگانی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر  ماندانا تسبیحی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر عادل باقرسلیمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر علی امین اصنافی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر فاطمه رجبی پور
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر سید نوید زوار
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر طاهره رستمی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی
نام و نام خانوادگی دکتر فرهاد مدنی
مدرک تحصیلی فوق تخصص خون و انکولوژی اطفال
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رتبه علمی استادیار
نمایه علمی