قوانین و مقررات در مقطع فوق تخصصص هماتولوژی و انکولوژی اطفال که از سوی سایت وزارت بهداشت مورد تائید می باشد.

 

۱- فرم درخواست اطلاعات قبل از بازدید ارزشیابی و اعتباربخشی (رشته فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی اطفال)   ۹۵/۰۵/۲۳

فرم گزارش ارزشیابی