قوانین و مقررات در مقطع دستیاری رشته کودکان که از سوی سایت وزارت بهداشت مورد تائید می باشد.

 

۱- فرم درخواست اطلاعات قبل از بازدید ارزشیابی و اعتباربخشی (رشته تخصص کودکان)   ۹۵/۰۵/۲۳

فرم گزارش ارزشیابی